Logo Powiatu Lidzbarskiego
Powróć do: Otwarte Konkursy Ofert

Otwarte Konkursy Ofert 2023

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

 1. Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
  na rok 2023: 5.000 zł słownie: pięć tysięcy złotych 0/100
  w roku 2022: 10.000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100
 2. Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
  na rok 2023: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych 0/100
  w roku 2022: 12.000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100
 3. Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
  na rok 2023: 20.000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100
  w roku 2022: 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100
 4. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
  na rok 2023: 18.000 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych 0/100
  w roku 2022: 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100
 5. Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
  na rok 2023: 12.000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100
  w roku 2022: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych 0/100

Wysokość wyżej podanych środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2023, dotyczy również zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zastrzega sobie prawo do nie rozdysponowania całości środków finansowych w postępowaniu konkursowym.

Wszelkie informacje na temat konkursu, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pokój nr 305, tel. (089) 767 79 47, e-mail: barnas.justyna@powiatlidzbarski.pl, na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl oraz bipie: https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/5673/otwarty-konkurs-ofert-2023.html

https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/5665/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-prowadzenie-w-2023-roku-jednego-punktu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-ornecie-przez-organizacje-pozarzadowa-prowadzaca-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html