Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
25°C

Załącznik 1. – Metodyka planowania energetycznego

Szacowanie zapotrzebowania na energię

Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie potrzeb energetycznych, które można przypisać podstawowym sektorom gospodarki:

  • mieszkalnictwo
  • usługi i instytucje
  • przemysł
  • rolnictwo
  • transport

W projekcie nie uwzględniono ostatniego sektora, jakim jest transport, ponieważ gospodarka paliwowo energetyczna w tym sektorze nie leży w gestii powiatu czy gminy.

Innym podejściem jest podział ze względu na technologie:

  1. Kotły indywidualne
  2. Współwytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej tzw. kogeneracja
  3. Ogrzewanie sieciowe

Określenie zapotrzebowania na energię w sektorach gospodarki 
Rysunek 1. Określenie zapotrzebowania na energię w sektorach gospodarki

Ocena potrzeb energetycznych danego regionu jest zadaniem trudnym. Zwykle nie są dostępne żadne opracowania na ten temat. W tej sytuacji dokonanie analizy zapotrzebowania na energię może zostać zrealizowane dwoma zasadniczymi sposobami, o różnym stopniu dokładności:

Wykorzystanie wskaźników zapotrzebowania na energię (np. na mieszkańca, na 1 m2 powierzchni czy m3 kubatury),

Przeprowadzenie uproszczonych audytów energetycznych lub badań ankietowych.

Każda z tych metod ma swoje zalety. Z całą pewnością druga metoda jest dokładniejsza, jednak jest ona również bardziej kosztowna i możliwa do realizacji w zasadzie tylko w małej skali (na małym obszarze). Przeprowadzenie ankiet pociąga za sobą konieczność dotarcia do wszystkich odbiorców energii oraz jest metodą czasochłonną. Ponadto może okazać się metodą o ograniczonej skuteczności, gdyż zwykle nie udaje się uzyskać wymaganych informacji od wszystkich pytanych lub jest ona obarczona błędem ze względu na brak wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej. Dlatego zastosowanie tej metody jest wskazane przy analizowaniu zużycia energii przez dużych dostawców ciepła, gazu i energii elektrycznej, którzy posiadają szczegółową wiedzę na ten temat i od których znacznie łatwiej jest uzyskać wiarygodne dane.

Przy dużej skali planowania (duże, gminy, powiaty i większe) najczęściej stosowaną metodą jest wykorzystanie wskaźników przeliczeniowych. Metoda ta jest obarczoan większym błędem niż metoda ankietowa, jednak pozwala w tani sposób oszacować potrzeby energetyczne regionu. Za jej pomoca można uzyskać ogólny obraz sytuacji energetycznej i dlatego powinna ona być stosowana w przypadku większych terenów oraz ograniczonej ilości środków finansowych.

Dane szczegółowe w przeliczeniu na jednostki energii finalnej tj. GJ czy GWh, można uzyskać dla jednostek podłączonych do ogrzewania sieciowego lub gdy podane są informacje bezpośrednio od wytwórcy. Najczęściej dostępne są dane dotyczące zużycia energii pierwotnej tj. ilości zużywanego węgla, oleju opałowego lub gazu. Aby wartości takie wyrazić w jednostkach energii finalnej należy przyjąć poziom sprawności urządzeń przetwarzających paliwo na energię. W przypadku starych kotłów węglowych przyjmuje się sprawność 60% w przypadku nowoczesnych kotłów olejowych czy gazowych 80%.

Zapotrzebowanie na energię w mieszkalnictwie

Ogrzewanie pomieszczeń. W przypadku jednostek, dla których określenie indywidualnych potrzeb byłoby zbyt czasochłonne wykorzystano dane wskaźnikowe. Przykładowo, w sektorze mieszkaniowym jednostkowe zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze zależne jest od stanu technicznego budynku. Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się standardy ocieplenia budynków budowanych w poszczególnych latach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowych budynków i redukcja strat ciepła. Dlatego przeprowadzenie ankiety na temat roku budowy poszczególnych budynków w powiecie lidzbarskim jest niezbędnym elementem szacowania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń.

Standardy energetyczne zasobów mieszkaniowych dla budynków budowanych w różnych latach wyrażone w kWh/m2 powierzchni 

Rysunek 2 Standardy energetyczne zasobów mieszkaniowych dla budynków budowanych w różnych latach wyrażone w kWh/m2 powierzchni.

Ciepła woda użytkowa. Obliczając zapotrzebowanie na c.w.u. zaleca się przyjmowanie temperatury obliczeniowej wody na poziomie 55 0C w przypadku ogrzewania sieciowego, a w przypadku ogrzewania indywidualnego 450C. Wskaźnik średniego zużycia wody został okreslony jako 60 kg c.w.u/mieszkańca na dobę na dobę, co daje ok. 3059-4894 MJ/mieszkańców/rok. Po przemnożeniu wartości średniej tj. 4000 MJ/mieszkańców/rok przez liczbę mieszańców otrzymujemy oczekiwane średnie zużycie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na terenie powiatu lidzbarskiego.

Energia elektryczna. Wskaźnik zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce wynosił w roku 1994: 1 700 kWh/gospodarstwo domowe/rok w mieście, a na wsi 1200 kWh/gospodarstwo/rok. Zważywszy na fakt, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce systematycznie wzrasta, wielkości te należy odpowiednio zwiększyć. Przyjmując że zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 30% w gospodarstwach miejskich, wskaźnik zapotrzebowania wyniesie 2210 kWh/gospodarstwo/rok, a w gospodarstwach wiejskich 1560 kWh/gospodarstwo/rok.

Przygotowanie posiłków. Przy liczeniu zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania posiłków przyjęto również dane wskaźnikowe – szacuje się, że kuchnia elektryczna zużywa dziennie na przygotowanie posiłku dla 4-o osobowej rodziny 3 kWh, co daje 1095 kWh rocznie na gospodarstwo domowe.

Poniższy schemat ilustruje sposób obliczania zapotrzebowania na energię dla sektora mieszkaniowego na danym obszarze.

Określanie zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkaniowym 

Rysunek 3 Określanie zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkaniowym

Zapotrzebowanie na energię w sektorze usług i edukacji

Zużycie energii w sektorze usług i edukacji zostało określone na podstawie badań ankietowych oraz danych wskaźnikowych. Dane wskaźnikowe są używane wówczas, gdy dostępne są informacje na temat powierzchni poszczególnych obiektów np. biur sklepów, palcówek oświatowych.

Rodzaj budynku

Zużycie energii elektrycznej kWh/m2/rok

Zużycie energii cieplnej

kWh/m2/rok

 

Dane niemieckie[1]

(obiekty przed termomodernizacją)

Dane uzyskane w trakcie realizacji projektu

 
Szkoły

15-35

18-38

Tak jak dla budynków mieszkaniowych w zależności od roku budowy budynku

(patrz Rysunek 2)

Od 120 kWh/m2/rok  dla nowych budynków do 380 kWh/m2/rok  dla starych budynków

 

Z wyłączeniem hurtowni, które mają wymagania temperaturowe ogrzewanych pomieszczeń na poziomie

10 0C

Budynki administracji

40-110

15-57

Świetlice

4-10

Przedszkola

15

b.d.

Domy dziecka/ internaty i bursy

35

23

Szpitale

65

80

Dom starców

50

Placówki służby zdrowia

14-29

Hale sportowe

27

12

Sklepy

5

Dom kultury

14

Dystrybucja

0,5

Żywienie zbiorowe

5

Tabela 1 Dane wskaźnikowe dot. zużycia energii w usługach i edukacji

[1] Heinzelmann, P. 1995. Oszczędzanie energii w gminach w Miejska gospodarka energetyczna przyjazna środowisku. Nape: Warszawa.

Wartości zużywanej energii elektrycznej należy odpowiednio zwiększyć w przypadku, gdy energia elektryczna zużywana jest również na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Powyższe wskaźniki zapotrzebowania na energię po przemnożeniu przez powierzchnie w m2 w danej kategorii dają informację o szacunkowym zużyciu energii w sektorze usług i edukacji.

Zużycie energii w sektorze rolniczym

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego uzyskanych na podstawie przeprowadzonych w 1993 roku badań wynika, że przeciętne zużycie energii na jedno gospodarstwo rolne wynosiło około 727,4 GJ z tego 47% pochłaniało ogrzewanie, 27% produkcja roślinna i zwierzęca, 15% przygotowanie posiłków, natomiast 11% pozostałe potrzeby bytowe (ogrzewanie wody, oświetlenie, urządzenia elektryczne). Wyniki badań oparto na próbie 3861 ankietowanych gospodarstw rolnych. Bardziej aktualne dane będą dostępne po ogłoszeniu wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku.

W przypadku energii elektrycznej można się również posłużyć danymi w przeliczeniu na ha użytków. Dla poszczególnych województw zużycie energii elektrycznej przedstawia się następująco:

Województwo

kWh/ha

Dolnośląskie

182

Kujawsko-pomorskie

258

Lubelskie

271

Lubuskie

162

Łódzkie

355

Małopolskie

644

Mazowieckie

294

Opolskie

271

Podkarpackie

361

Podlaskie

224

Pomorskie

195

Śląskie

280

Świętokrzyskie

286

Warmińsko-mazurskie

139

Wielkopolskie

272

Zachodniopomorskie

98

Polska

267

Tabela 2 Średnie zużycie energii elektrycznej gospodarstwach rolnych w zależności od areału użytków rolnych dla poszczególnych województw dla roku 2000.Porównanie danych uzyskanych w powiecie lidzbarskim z powyższymi danymi wskaźnikowymi pozwoliło na wysnucie następujących wniosków:

Dane te uwzględniają gospodarstwa rolne o wyższym zapotrzebowaniu na energię niż ma to miejsce w przypadku powiatu lidzbarskiego. Wynika to z faktu występowania na tym terenie dużej liczby małych gospodarstw, dlatego ich zastosowanie obarczone byłoby zbyt dużym błędem tzn. oszacowanie zużycie energii byłoby przewymiarowane.

Gdy tylko jest to możliwe proponuje się przeprowadzenia badań ankietowych nt. zużycia paliw i energii elektrycznej w gospodarstwach o rożnym areale powierzchni.

Dane uzyskane dla powiatu lidzbarskiego

Analiza zużycia energii finalnej wykazała, że największym odbiorcą energii w powiecie lidzbarskim jest sektor mieszkaniowy, którego udział w zużyciu energii finalnej wynosi 69,1% (297,7 GWh/rok). Następny pod względem wielkości zużycia energii jest sektor rolny 11,4% (48,93 GWh/rok), przemyśł 12,5% (53,7 GWh/rok) oraz sektor usług i edukacji 7,14% (30,8 GWh/rok).

Zużycie energii w powiecie lidzbarskim w podziale na sektory i obszary 

Rysunek 4 Zużycie energii w powiecie lidzbarskim w podziale na sektory i obszary

Jeżeli chodzi o strukturę paliwową, 281,4 GWh energii zużywanej w powiecie lidzbarskim otrzymywana jest z węgla, co stanowi 65,3% zużycia energii finalnej, w dalszej kolejności energia elektryczna 53,9 GWh/rok (12,5%), gaz 44,1 GWh/rok (10,2%) drewno 35,8 GWh/rok (8,3%) oraz olej 16 GWh/rok (3,7%)

Zużycie energii w powiecie lidzbarskim w podziale na sektory i paliwa 

Rysunek 5 Zużycie energii w powiecie lidzbarskim w podziale na sektory i paliwa

Największym odbiorcą energii finalnej jest Lidzbark Warmiński miasto (159,9 GWh/rok), na drugim miejscu Orneta (117,53 GWh/rok), Lidzbark Warmiński gmina (82,9 GWh/rok). Mniejszym zapotrzebowaniem na energię finalną charakteryzują się gminy Kiwty (33,25 GWh/rok) oraz Lubomino (37,6 GWh/rok). Największymi odbiorcą energii jest we wszystkich gminach sektor mieszkaniowy (od 35 do 71% całkowitego zużycia energii średnio 59,% dla całego powiatu).

Zużycie energii finalnej w poszczególnych gminach 

Rysunek 6 Zużycie energii finalnej w poszczególnych gminach

Zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkaniowym

W celu określenia zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkaniowym terenie powiatu lidzbarskiego przeprowadzono ankietę dotyczącą roku budowy poszczególnych budynków. Wyniki ankiety zamieszczono są w poniższej tabeli.

Rok budowy budynku

Procent budynków budowanych w kolejnych latach

Średnie jednostkowe zużycie energii w MJ/m2

Do 1985

90%

1000

1986-1992

6%

600

1993-1997

3%

500

1998-2001

1%

400

Razem/średnia ważona

100%

952

Tabela 3 Zestawienie średniego wieku budynków mieszkalnych na terenie powiatu lidzbarskiego

Założono, że 30% budynków, które zużywają więcej energii niż jest to określone w obecnie obowiązujących normach (patrz Rysunek 2), zostanie poddanym w przeciągu najbliższych 10 lat zabiegom termomodernizacyjnym.

Średnie jednostkowe zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkaniowym wyliczono według wzoru:

(1000 x 0,9 + 600 x 0,06 + 500 x 0,03 + 400 x 0,01x ) x 70% + 400 x 30% = około 790 MJ/m2

Przemnożenie jednostkowego zapotrzebowania na energię przez średnią powierzchnię gospodarstw domowych oraz ich liczbę pozwoliło na obliczenia zapotrzebowania na energię w mieszkalnictwie. W strategii rozwoju Lidzbarka Warmińskiego oszacowano przeciętną powierzchnię gospodarstwa na poziomie 60 m2 .

 

Przeciętna powierzchnia mieszkania, m2

Liczba gospodarstw domowych

Liczba

mieszkańców

Kiwity

87,6

830

3754

Lidzbark Warmiński miasto

60

5345

17589

Lidzbark Warmiński gmina

75

1850

7120

Lubomino

75

1140

3868

Orneta

63,6

4129

13500

Powiat

60

   

Tabela 4. Charakterystyka gospodarstw domowych na terenie powiatu lidzbarskiego

Oprócz metody wskaźnikowej należy uwzględnić dane dotyczące zużycia energii w systemie ogrzewania sieciowego na terenie poszczególnych gmin. Analiza tych informacji pozwoliła na oszacowanie zapotrzebowania na energię cieplną w poszczególnych gminach, które przedstawiono w następnej tabeli.

 

Przygotowywanie posiłków

(z wyłączeniem kuchni elektrycznej)

Ciepła woda użytkowa

 

Ogrzewanie pomieszczeń

W tym ogrzewanie pomieszczeń  sieciowe

W tym ogrzewanie pomieszczeń  niesieciowe, bez ogrzewania elektrycznego

% podłączenia do sieciowego

Razem zużycie ciepła

GJ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

wskaźnikowe

wskaźnikowe

wskaźnikowe

Ankiety

(3)-(4)

(4)/(3)*100%

(1)+(2)+(3)

Kiwity

2299

15016

57600

1836

54649

3

74915

Lidzbark Warmiński miasto

10521

70356

253440

134172

116883

53

334317

Lidzbark Warmiński gmina

10800

28440

150480

7488

142992

5

189720

Lubomino

2988

15472

67680

6120

60329

9

86140

Orneta

16277

54000

207360

127440

78322

61

277637

Razempowiat

42885

183284

736560

277056

453176

 

962723

Tabela 5 Zapotrzebowanie na energię cieplną w sektorze mieszkaniowym wyrażone w GJ

 

Przygotowywanie posiłków

(z wyłączeniem kuchni elektrycznej)

Ciepła woda użytkowa

 

Ogrzewanie pomieszczeń (bez elektrycznego 2%)

W tym ogrzewanie pomieszczeń  sieciowe

W tym ogrzewanie pomieszczeń  niesieciowe (bez elektrycznego 2%)

Razem zużycie ciepła

GWh/rok

Kiwity

0,6

4,2

16,0

0,51

15,2

20,8

Lidzbark Warmiński miasto

2,9

19,5

70,4

37,27

32,5

92,8

Lidzbark Warmiński gmina

3,0

7,9

41,8

2,08

39,72

52,7

Lubomino

0,8

4,3

18,8

1,7

16,8

23,9

Orneta

4,5

15,0

57,6

35,4

21,8

77,1

Razem

11,8

50,9

204,6

76,96

126,02

266,3

Tabela 6 Zapotrzebowanie na energię cieplną w sektorze mieszkaniowym, wyrażone w GWh/rok

Zużycie energii elektrycznej oszacowano na podstawie jednostkowego zużycia energii w gospodarstwach wiejskich i gospodarstwach miejskich.

 

Gospodarstwa w mieście

2210 kWh/rok x liczba gospodarstw

Gospodarstwa na wsi

1560 kWh/rok x liczba gospodarstw

Przygotowywanie posiłków (przyjęto, że 50% mieszkańców w miastach i 30% na wsi posiada kuchenki elektryczne, 1095 kWh/gospodarstwo domowe/rok

Ogrzewanie elektryczne

Pomieszczeń  2% ogółu gospodarstw domowych

Inne cele

1560 na wsi 2210 w mieście wyrażone w

 kWh/gospodarstwo domowe/rok

 

Sumaryczne zużycie energii elektrycznej

 

   

GWh

GWh

GWh

GWh

Kiwity

830

0,27

0,004

1,29

1,56

Lidzbark Warmiński miasto

5345

2,93

0,02

11,81

14,76

Lidzbark Warmiński gmina

2543

0,83

0,011

3,96

4,81

Lubomino

1140

0,37

0,005

1,78

2,16

Orneta

2800

925

7,6[1]

Razem

8317

4977

 

 

 

30,89

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.