Logo Powiatu Lidzbarskiego
Powróć do: Klient

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sprawy załatwiane milcząco

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: iod@powiatlidzbarski.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań nałożonych ustawami, na podstawie przepisów art. 30 ust. 5  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze.

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane jednostce przechowującej kopię bazy danych.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami instrukcji kancelaryjnej np.: 10 lat od zakończenia roku, w którym upłynął okres istnienia obiektu budowlanego, 5 lat po upływie roku, w którym wygasło zezwolenie na prowadzenie prac geologicznych.

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Prawo dostępu do informacji o źródle danych. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do informacji o źródle tych danych w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.