Logo Powiatu Lidzbarskiego
Powróć do: Klient

Zasady przyznawania patronatu Starosty Lidzbarskiego

ZARZĄDZENIE NR 35/2009
Starosty Lidzbarskiego
z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
Patronatu Starosty Lidzbarskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Zasady przyznawania patronatu

§ 1.

 1. Zarządzenie określa zasady obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu Lidzbarskiego patronatem Starosty Lidzbarskiego.
 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1. Patronat – Patronat Starosty Lidzbarskiego;
  2. Starosta – Starosta Lidzbarski;
  3. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim;
  4. Impreza – impreza lub wydarzenie, które ubiega się o objęcie Patronatem.
§ 2.
 1. Patronat przyznawany jest przez Starostę przedsięwzięciom i uroczystościom o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy.
 3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 4. Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych na zakup upominków (pucharów, statuetek lub innych nagród rzeczowych).
§ 3.
 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę.
 2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronach internetowych Starostwa.
ROZDZIAŁ II

Procedura przyznania Patronatu:

§ 4.

 1. Z wnioskiem o objęciem imprezy Patronatem występuje jej Organizator.
 2. Wniosek składa się nie później niż na 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5.
 1. Wniosek składa się na formularzu, który można pobrać ze strony www.powiatlidzbarski.pl lub w sekretariacie Starostwa. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Wniosek można złożyć w sekretariacie Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl .
§ 6.
 1. Po złożeniu wniosku Starosta zwraca się o wydanie opinii do merytorycznego wydziału Starostwa w sprawie zasadności przyznania Patronatu danej imprezie lub przedsięwzięciu.
 2. Opinia powinna zawierać w szczególności informacje na temat zasadności osobistego udziału Starosty w imprezie oraz ewentualnego wsparcia imprezy i źródeł jego finansowania.
 3. Komórka merytoryczna wydaje opinię w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Starosty.
 4. Po otrzymaniu opinii, wniosek kierowany jest do Starosty, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu.
 5. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej odwołania.
ROZDZIAŁ III

Korzystanie z Patronatu

§ 7.

 1. Organizator imprezy, której przyznany został Patronat, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu, do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, oraz zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.
 2. Podczas trwania imprezy, której przyznano został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Lidzbarskiego (herbu oraz logo powiatu) w widocznym miejscu.
 3. Nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 7. ust. 1 i 2, stanowić będzie podstawę odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Starosty oraz zwrotu przyznanych środków finansowych i rzeczowych.
ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

18.11.2009r.

Pliki do pobrania:

Wniosek o patronat
Format: pdf, 172.24 kB